Mal Bildirimi Hakkında

  T.C
                                     GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                           Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı      :  74393659-903.09.02
Konu    :  Mal Bildirimi    
İlgi: 2009/4 sayılı Genelge 

Bilindiği üzere, 3628 sayılı Kanun’un “Bildirimin zamanı” başlıklı 6. maddesinin (d) bendinde
“Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde… verilmesi zorunludur.”, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 125. maddesinin D-j fıkrasında da, “Belirlenen durum
ve sürelerde mal bildiriminde bulunmayanlara Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası
verilir.” hükümleri yer almaktadır.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve
bu Kanun uyarınca hazırlanan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bakanlığımız personelinin
vermiş olduğu mal bildirim beyannamelerinin, daha önce vermiş oldukları mal bildirimleri ile
karşılaştırılması aşamasında, bazı personelin mal varlıklarındaki artış veya azalışları bir aylık
süre içinde beyan etmedikleri tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 3628 sayılı Kanunun 5. maddesi gereği, aylık net ödemenin beş katı hesabında,
bildirimde bulunacak olanın net aylığı (örneğin net aylığı 3000 TL olan personelin beş katı
hesabında 15000 TL ) esas alınmakta olup, hane halkının diğer tüm gelirleri neticesinde
(örneğin eşinin aylığı, kira, mahsul geliri gibi) bu miktarı aşan birikimlerin veya borçların bir ay
içinde bildirilmesi ve eşlerden her birinin kurumlarına (kamuda çalışıyor ise) ayrı ayrı  bildirimde
bulunması gerekmektedir.

Bilgileri ile biriminizde görev yapan personelin mal bildirim beyannamesi hazırlarken özellikle
bir aylık süre ile yukarıda belirtilmiş olan ve Bakanlığımız Web sitesinde yayımlanan 2009/4
sayılı Genelgedeki
hususlara titizlikle uymaları konusunda duyuru yapılmasını arz ve rica ederim.